logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

ZGODA PACJENTA NA ZABIEG CHIRURGII PLASTYCZNEJ I ZABIEG KOSMETYCZNY

ZGODA PACJENTA NA ZABIEG CHIRURGII PLASTYCZNEJ I ZABIEG KOSMETYCZNY
Chirurgia plastyczna jest to dziedzina medycyny (specjalizacja chirurgii ogólnej), której zadaniem jest leczenie - rekonstrukcja części ciała i przywrócenie ich kształtu oraz właściwości. Oprócz chirurgii plastycznej istnieje chirurgia estetyczna, która poprzez zabiegi kosmetyczne dokonuje 'polepszenia' wyglądu pacjenta/klienta.

Zgoda pacjenta na zabieg chirurgii plastycznej obwarowana jest takimi samymi obowiązkami jak zgoda pacjenta na każdy inny zabieg medyczny-leczniczy. Zasadę zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu medycznego (w tym z zakresu chirurgii plastycznej), reguluje w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.417 ze zm.) oraz ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.).

Natomiast zabiegi chirurgii estetycznej mają nieco inny charakter niż typowe zabiegi medyczne-lecznicze. Przede wszystkim należy pamiętać, że są one dokonywane z inicjatywy pacjenta/klienta, na jego prośbę oraz za wyraźną zgodą. W dziedzinie chirurgii estetycznej rozróżnić należy zabieg kosmetyczny-terapeutyczny (leczniczy) i zabieg nieterapeutyczny (nieleczniczy - typowo 'upiększający'). Zachodzi, zatem, konieczność dookreślenia, czy zabiegi kosmetyczne rzeczywiście mogą mieć charakter zabiegów leczniczych, czy należy je traktować jako zabiegi nielecznicze będące przede wszystkim zadośćuczynieniem dla 'niezadowolonego ze swojego wyglądu pacjenta' (M. Nestorowicz , Prawo medyczne, Toruń 2004r. Wyd. VI, „Dom Organizatora”, s. 175).

Zabiegi kosmetyczne terapeutyczne-lecznicze będą podlegały rygorom zgody jak dla innych czynności medycznych. Natomiast zabiegi kosmetyczne nieterapeutyczne-nielecznicze podlegają bardziej rygorystycznym i sformalizowanym zasadom. Zgoda pacjenta na zabieg nieleczniczy stanowi swego rodzaju 'umowę z pacjentem/klientem'.

Przed wykonaniem zabiegu kosmetycznego nieterapeutycznego niezbędna jest świadoma, swobodna i 'poinformowana' zgoda pacjenta/klienta. Ponadto na lekarzu/kosmetologu spoczywa odpowiedzialność, aby owa zgoda wyrażona była dobrowolnie i po uzyskaniu wszystkich informacji dotyczących zabiegu i możliwych powikłań pozabiegowych. Co do zasady nie ma obwarowań dotyczących formy udzielonej zgody przez pacjenta, jednakże powszechnie się przyjmuje, iż zgoda wyrażona na piśmie daje najlepszą gwarancję.

Pacjent/klient powinien wiedzieć-mieć świadomość, na co się zgadza, poznać metodę wykonywania zabiegu, istniejące alternatywne metody wykonania zabiegu oraz związane z daną metodą ryzyka i następstwa (nawet te rzadko występujące), zwłaszcza nieodwracalne, poznać nazwę preparatu, którego lekarz użyje podczas zabiegu. Informacja musi być pełna, klarowna i zindywidualizowana do każdego zabiegu.

Nienależyte wykonanie przez lekarza obowiązków informacyjnych w zakresie szczegółowego opisania metody zabiegu oraz związanych z nią ryzykach stanowić może podstawę uznania, że wyrażona przez pacjenta zgoda była tzw. zgodą nieuświadomioną, a w rezultacie nieważną.

Standardowe formularze stosowane powszechnie do różnego rodzaju zabiegów zwykle – ze względu na swą ogólnikowość - nie są wystarczające dla właściwego poinformowania pacjenta/klienta o zabiegu o charakterze estetycznym. Zalecane jest przygotowanie indywidualnej-konkretnej zgody i formularza z pouczeniem o możliwych następstwach (nawet bardzo rzadko występujących) do konkretnego zabiegu/czynności.

Kolejną przesłanką legalności zabiegu kosmetycznego jest tzw. sfera przeciętności, czyli niewielkie ryzyko szkodliwych następstw ubocznych, występujących przy przeprowadzaniu zabiegu, przy czym możliwość przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego zgodnie z prawem, zostaje wykluczona w momencie, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trwałego, poważnego uszczerbku zdrowia u pacjenta (E. Marszałkowska – Krześ, P. Zaborowski, M. Filar, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004 , wyd. LexisNexis s. 254).

Stwierdzenie zawinionego naruszenia jakiegokolwiek z wymienionych obowiązków, skutkujące naruszeniem prawa pacjenta/klienta, a także naruszeniem jego prawa do wyrażenia świadomej zgody na wykonanie zabiegu, rodzić może odpowiedzialność zarówno karną, jak i cywilną. Pacjent/klient może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za nienależycie wykonaną umowę (art. 471 k.c.).

Charakter prawny i rodzaj zawieranej umowy z pacjentem/klientem zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Radca prawny Alicja Kaszta, Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska


 


X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt