logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Działalność lecznicza jest regulowaną działalnością gospodarczą, czego konsekwencją jest istnienie obowiązku wpisu do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej. Należy podkreślić, iż podmioty lecznicze - w zależności od formy prawnej jaką posiadają - obowiązane są dokonać uprzednio zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wpis do CEIDG nie obejmuje jednostek budżetowych i SPOZOZ-u, które podlegają wpisowi do rejestru działalności regulowanej i do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji.

Rejestr działalności regulowanej prowadzą następujące organy (art. 106 ustawy o Dział.LeczU):
- wojewoda właściwy dla siedziby podmiotu leczniczego;
- okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej;
- okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę;
- wojskowa rada lekarska właściwa dla członków wojskowej izby lekarskiej.

Wniosek o wpis musi być złożony w formie elektronicznej i posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub zweryfikowany za pomocą profilu platformy ePUAP. Składanie wniosków w formie papierowej możliwe było tylko do 31.12.2012 roku.

Zamknięty katalog przesłanek, na mocy których organ rejestrowy odmawia dokonania wpisu zawarty został w art. 108 DziałLeczU. Są one następujące:
- prawomocnie orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
- wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
- a nadto niespełnienie przez podmiot innych wymaganych prawem warunków ( art. 17-20 ustawy DziałLeczU).

Niezwykle istotnym obowiązkiem podmiotów wykonujących działalności leczniczą jest bezwzględna powinność zgłaszania organowi rejestrowemu wszelkich zmian objętych rejestrem. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku organ rejestrowy ma prawo nałożyć na dany podmiot karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Trzeba podkreślić, iż negatywne rozpatrzenie wniosku o wpis do właściwego rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze uchwały lub decyzji administracyjnej, od której na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego służy stronom odwołanie. Nadto ostateczna decyzja organu II instancji podlega kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne. Kontrola ta dokonywana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W tym celu strony mają prawo złożyć skargę do WSA.

adw. Małgorzata Koprowska

Artykuł z cyklu "Dla zakładających firmę"

Logo cyklu Dla zak firme

X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt